تبلیغات
پرواز تا اوج تا بی نهایت - حرف دل5


مردم اغلب بی انصاف ٬بی منطق و خود محورند٬ولی آنان را "ببخش" .

**********************
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ٬ولی "مهربان باش" .


**********************
اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت٬ولی "موفق باش".

**********************
اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ٬ولی "شریف و درستکار باش" .

**********************
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ، ولی "سازنده باش ".

**********************
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت میکنند ٬ولی "شادمان باش".

**********************
نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی "نیکوکار باش" .

**********************
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

**********************
ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان "تو و مردم".
طبقه بندی: حرف دل،

تاریخ : جمعه 5 اردیبهشت 1393 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : گمنام زهرا